بمب گوگلی و سئو ، ابزار جدید مردم معترض به سیاستمدارها