فیسبوک و اینستاگرام تدابیر سختگیرانه تری برای کودکان اعمال کردند