اتحادیه اروپا گوگل را بخاطر سلطه طلبی در اندروید 4.34 میلیارد یورو جریمه کرد