به روزرسانی 1 آگوست الگوریتمهای گوگل – چه مقدار تحت تاثیر بوده اید ؟+

به روزرسانی 1 آگوست الگوریتمهای گوگل – چه مقدار تحت تاثیر بوده اید ؟